อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นพื้นที่ราบสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณจังหวัดอุดรธานีตอนล่างและตอนบนของจังหวัดขอนแก่น สภาพธรณีวิทยา เป็นภูเขาหินทรายมีหินทรายเป็นชั้นๆ อยู่เหนือผิวดิน มีหินดินดานเป็นชั้นหรือเป็นหินดินดานปนทราย ด้านล่างมีดินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบด้วยพืชพรรณธรรมชาติที่มีชีวิต ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีเนื้อที่ประมาณ 201,250 ไร่ หรือ 322 ตารางกิโลเมตร ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ได้พิจารณาให้ป่าภูเก้าเป็นป่าโครงการกระยาเลยเพื่อใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กค 0703/38 ลงวันที่ 5 มกราคม 2513 ป่าภูเก้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเก้าตามกฎกระทรวง 490 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (พ.ศ. 2515) และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 โดยนายสุพรรณ สุปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ฯพณฯ มีหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติภูเก้า จ.อุดรธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือที่ สร 0107 (นสร.)/3782 ลงวันที่ 24 […]